Polityka prywatności

I. Postanowienia Ogólne

Postanowienia poniższe stanowią politykę prywatności (dalej: „Polityka Prywatności”), która określa informacje dotyczące zbierania danych, w tym danych osobowych użytkowników usług (i) świadczonej przez:

Ośrodek Narciarsko- Rekreacyjny Rytro Sp. z o. o. (dalej: „Gościniec Galicyjski”)
ul. Rytro 302,
33-343 Rytro
NIP: 734-29-77-664
a także sposób ich przetwarzania.

II. Dane osobowe

Gościniec Galicyjski dokłada wszelkich starań, aby prowadzony serwis „www.miasteczkogalicyjskie.pl” ułatwiał każdemu użytkownikowi przeglądanie strony i składanie rezerwacji.
Dlatego w trosce o bezpieczeństwo informujemy, że poruszając się po stronie wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez serwis plików cookies oraz innych podanych dobrowolnie danych osobowych.
Dane, o które będziesz proszony w formularzach rezerwacji, są niezbędne do działania serwisu lub realizacji usługi. Podanie danych jest dobrowolne. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

III. Rodzaje i cel wykorzystania danych

Jawne Dane Osobowe
Dane osobowe podane na stronach należących do Gościniec Galicyjski przy okazji wysyłania komentarzy, opinii itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane.
Gościniec Galicyjski nie ma możliwości zabezpieczenia Was przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania Wam nieokreślonych informacji.
Dlatego dane te, nie podlegają „Polityce Prywatności”.

Cookies (Ciasteczka)
Nasza witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które mogą być używane przez strony internetowe, aby zwiększyć wygodę korzystania z witryny.
Wszystkie najnowsze wersje popularnych przeglądarek zapewniają użytkownikom kontrolę nad plikami cookie. Użytkownicy mogą ustawić swoją przeglądarkę tak, aby zaakceptowała lub odrzucała wszystkie lub niektóre pliki cookie. Użytkownicy mogą również ustawić swoją przeglądarkę tak, aby powiadamiała o każdym wyświetleniu pliku cookie.
Nie korzystamy z plików cookies, aby śledzić poszczególnych użytkowników lub ich identyfikować, ale aby zdobyć przydatną wiedzę o tym, jak jest używana nasz witryna, abyśmy mogli ją ulepszać dla naszych użytkowników. Bez wiedzy, którą zdobywamy z systemów wykorzystujących pliki cookie, nie bylibyśmy w stanie świadczyć usługi, którą wykonujemy.

Korzystamy również z Google Analytics, popularnej usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. Google Analytics, która wykorzystuje pliki cookie, aby pomóc nam analizować, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej witryny. Aplikacja zlicza liczbę odwiedzających i podaje ogólne informacje o ich zachowaniu – na przykład typową długość pobytu w witrynie lub średnią liczbę stron oglądanych przez użytkownika.
Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z naszej strony internetowej (w tym adres IP) będą przekazywane i przechowywane przez Google. Google wykorzysta te informacje w celu oceny korzystania z naszej strony internetowej, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie i świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i korzystaniem z Internetu.
Google może również przekazać te informacje stronom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo, lub gdy takie strony trzecie przetwarzają te informacje w imieniu Google. Google zobowiązuje się nie kojarzyć adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google.

Jeśli chcesz usunąć pliki cookie już znajdujące się na komputerze, zapoznaj się z instrukcjami oprogramowania do zarządzania plikami, aby zlokalizować plik lub katalog, w którym przechowywane są pliki cookie. Możesz uzyskać do nich dostęp za pośrednictwem niektórych typów przeglądarki. Wyszukaj w swoich folderach cookie „pinsentmasons”, aby znaleźć nasz plik cookie i plik cookie Google Analytics, jeśli chcesz je usunąć.

Niektóre pliki cookie stron trzecich są określane przez usługi, które pojawiają się na naszych stronach. Są one ustalane przez operatorów tej usługi i nie są pod naszą kontrolą.
Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że jeżeli na stronie internetowej naszego Sklepu zamieszczamy linki prowadzące do innych, nieadministrowanych przez nas stron internetowych, to nie możemy odpowiadać ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności realizowaną przez te strony, zanim Klient udostępni im swoje dane osobowe.

Więcej na temat działania, blokowania i usuwania plików cookie dowiedzą się Państwo ze strony  http://wszystkoociasteczkach.pl/.

Subskrypcja bezpłatnych newsletterów
Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych newsletterów należących do Gościniec Galicyjski wymaga wyrażenia zgody na ich otrzymywanie w formularzu rezerwacji. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej naszego serwisu.

Wiadomości
Gościniec Galicyjski zastrzega sobie prawo do wysyłania wiadomości, osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się na przetwarzanie podanych danych w formularzach, zgodnie z Polityką Prywatności. Pod pojęciem wiadomości Gościniec Galicyjski rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne (mailingi, promocje, reklamy, inne materiały marketingowe). Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych Gościniec Galicyjski.

Inne formularze
Formularze, okna pop-up i inne formy znajdujące się gościnnie na serwisach należących do Gościniec Galicyjski i dotyczące usług, produktów, serwisów nieobsługiwanych przez Gościniec Galicyjski nie podlegają „Polityce Prywatności”.

IV. Uprawnienia użytkowników w zakresie danych osobowych

Gościniec Galicyjski zapewnia użytkownikom przekazującym dane osobowe realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym również prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

Użytkownik ma prawo w każdym czasie do usunięcia swoich danych osobowych poprzez kontakt mailowy na adres: „hotel@miasteczkogalicyjskie.pl”
Gościniec Galicyjski stosuje środki techniczne i organizacyjne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie gromadzonych danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub niewłaściwym wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione.

V. Zmiany Polityki Prywatności

Gościniec Galicyjski zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego użytkownika serwisu należącego do Gościniec Galicyjski obowiązuje aktualna „Polityką Prywatności”.
O zmianach Polityki Prywatności, Gościniec Galicyjski będzie informować na stronach serwisu.

VI. Dodatkowe informacje

W przypadku pytań lub wątpliwości, co do Polityki Prywatności, Gościniec Galicyjski prosi o kontakt poprzez formularz kontaktowy lub telefonicznie:  18 441 63 90

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Stosownie do treści art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz zgodnie z zgodnie z Ustawą o ochroni danych osobowych z dnia 10 maja 2018 z późń. zm., informuję, że:

  1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w procesie jest Ośrodek Narciarsko-Rekreacyjny RYTRO Sp. z o.o. , Rytro 302, 33-343 Rytro.
  2. Siedziba administratora: Gościniec Galicyjski, ul. Lwowska 226, 33-300 Nowy Sacz.
  3. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą się Państwo kontaktować pisemnie na adres siedziby lub na adres email: hotel@miasteczkogalicyjskie.pl
  4. ONR RYTRO Sp. z o.o. realizując przepisy prawa w zakresie ochrony danych osobowych wprowadziła Politykę Bezpieczeństwa Informacji.
  5. Dane osobowe przetwarzane będą w celu :

• zawarcie i prawidłowa realizacja umowy, w tym zapewnienie należytej jakości usług, obsługa procesu reklamacyjnego oraz dokonywanie rozliczeń w czasie trwania umowy lub do jej zakończenia,
• wypełnienie przepisów prawnych, wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (m.in. ustawy o ochronie osób i mienia),przepisów podatkowych i z zakresu rachunkowości,
• marketing bezpośredni usług własnych w czasie trwania umowy,
• tworzenie zestawień, analiz i statystyk w czasie trwania umowy, a po jej zakończeniu przez okres przedawnienia roszczeń,
• ustalenie roszczeń, ich obrona i ewentualne dochodzenie,
• weryfikacja wiarygodności finansowej oraz zdolności spłaty zobowiązań przy zawarciu, przedłużeniu lub rozszerzeniu zakresu tej lub kolejnej umowy- dotyczy to także danych, które pozyskaliśmy z innych źródeł, a jeśli zawierają Państwo z nami kolejną umowę – Państwa danych posiadanych już przez nas przed jej zawarciem.

  1. Dane osobowe będą udostępnione:

• organom władzy publicznej w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa,
• podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu na podstawie zawartych z nimi umów, w tym umów powierzenia tj. firmy z grupy kapitałowej, obsługujące nasze systemy informatyczne, firmy doradcze, audytowe, podatkowe ,fakturowanie i rozliczanie umów, z zakresu obsługi danych osobowych, usługi rachunkowe i prawne, firmy realizujące usługę ochrony fizycznej, transportu/konwojowania wartości pieniężnych, montażu i serwisu urządzeń, utrzymaniu czystości, pośredniczące w sprzedaży naszych usług, świadczące usługi płatnicze (banki), nabywające od nas wierzytelności, prowadzące obsługę kurierską i pocztową

  1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do wykonania i realizacji umów.
  2. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:

• dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia,
• ograniczenia przetwarzania
• przenoszenia danych
• cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez pływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
• wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  1. Podane dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, w których są przetwarzane.
  2. Państwa dane nie są i nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

Kontakt i informacje:
Ośrodek Narciarsko-Rekreacyjny RYTRO Sp. z o.o.
Rytro 302
33-343 Rytro
NIP: 734-29-77-664

Adres siedziby:
Gościniec Galicyjski
Lwowska 226
33-300 Nowy Sącz

tel.18 441-63-90
mail: hotel@miasteczkogalicyjskie.pl