KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKA IMPREZY

Organizatorem Spotkania jest Fundacja „Żyj Aktywnie”(dalej zwana „Fundacją”) z siedziba a Nowym Sączu ul. Królowej Jadwigi 34 ,wpisana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieście, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000483692,NIP 734-352-24-34.

Uczestnikiem spotkania jest każda osoba fizyczna biorąca udział w Imprezie (zwana dalej jako „Uczestnik”).Istnieje możliwość, iż przebieg Imprezy, w tym wizerunek osób w niej uczestniczących, będzie utrwalany za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Uczestnik zapisując się na udział w Imprezie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych obejmujących imię i nazwisko, telefon kontaktowy oraz adres email. Jednocześnie biorąc udział w Imprezie, Uczestnik wyraża nieodpłatnie zgodę na wykorzystywanie, w tym rozpowszechnianie przez Fundację jego wizerunku utrwalonego w trakcie spotkania za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, poprzez jego publikacje w całości lub fragmentach na profilach społecznościowych i stronach internetowych Fundacji oraz podmiotów z nią współdziałających w zakresie realizacji celów statutowych, jak również pochodzących od Fundacji lub wykonywanych na jej zlecenie publikacjach, prezentacjach, materiałach filmowych oraz innego rodzaju materiałach informacyjnych(także w wersji drukowanej i elektronicznej) rozpowszechnianych przez Fundację w związku z organizacją Imprezy lub dotyczącą jej działalności informacyjnej lub promocyjnej .

 

Stosownie do treści art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w procesach wewnętrznych jest Fundacja „ŻYJ AKTYWNIE”

 • Siedziba administratora znajduje się przy Królowej Jadwigi 34, 33-00 Nowy Sącz,
 • W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Fundacją w następujący sposób:

– mailowo: fundacja@ryterskiraj.pl

– pisemnie na adres: 33-300 Nowy Sącz ,ul. Królowej Jadwigi 34

 • Dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia zapisów, przygotowania i organizacji Spotkania, a w przypadku danych osobowych w postaci wizerunku lub informowania w mediach oraz publikacjach o działalności Administratora-na podstawie art.6 ust.1 lit. a RODO, tj. odrębnej zgody której mowa powyżej.
 • Dane osobowe będą udostępnione upoważnionym pracownikom/współpracownikom Administratora, podmiotom powiązanym oraz podwykonawcom, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych- z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych. Szczegółowa lista znajduje się w siedzibie.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne ,jednakże niezbędne do uczestnictwa w Imprezie
 • Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcy w państwie  trzecim lub organizacji międzynarodowej.
 • Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:
 • dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia,
 • ograniczenia przetwarzania
 • przenoszenia danych
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez pływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 • Podane w formularzu dane osobowe będą przetwarzane aż do odwołania zgody.
 • Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym decyzjom(decyzje bez udziału człowieka),w tym dane nie będą podlegały profilowaniu.
Loading...

Podziel się

Udostępnij znajomym!

Shares