KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KONTRAHENTA

Stosownie do treści art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

 

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w procesach wewnętrznych jest Fundacja „Żyj Aktywnie”
 2. Siedziba administratorów znajduje się przy Królowej Jadwigi 34, 33-00 Nowy Sącz,
 3. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Fundacją w następujący sposób:

– mailowo: fundacja@ryterskiraj.pl

– pisemnie na adres: 33-300 Nowy Sącz ,ul. Królowej Jadwigi 34

 1. Dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej, na podstawie art.6 ust.1 lit. c. RODO w związku z art.74 ust.2 ustawy z dnia 29 września 1994r o rachunkowości oraz w związku z art.26 ust.7 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych; dane osobowe mogą być również przetwarzane w celach kontaktowych z Administratorem, na podstawie art.6 ust.1 lit. a RODO, tj. odrębnej zgody.
 2. Dane osobowe będą udostępnione upoważnionym pracownikom/współpracownikom Administratora, podmiotom powiązanym oraz podwykonawcom uczestniczącym w realizacji umowy.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji umowy
 4. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcy w państwie  trzecim lub organizacji międzynarodowej.
 5. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:
 • dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia,
 • ograniczenia przetwarzania
 • przenoszenia danych
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez pływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Podane dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat liczonych od rozwiązania/wygaśnięcia umowy; dane osobowe przetwarzane w celu dokonania rozliczeń będą przechowywane przez Administratora przez okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikających z przepisów prawa; dane przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń(np. postępowanie sądowe) będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego.
 2. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym decyzjom(decyzje bez udziału człowieka),w tym dane nie będą podlegały profilowaniu.

 

 

Loading...

Podziel się

Udostępnij znajomym!

Shares