KLAUZULA INFORMACYJNA DLA DARCZYŃCY

Stosownie do treści art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

 

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w procesach wewnętrznych jest Fundacja „Żyj Aktywnie”
 2. Siedziba administratorów znajduje się przy Królowej Jadwigi 34, 33-00 Nowy Sącz,
 3. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Fundacją w następujący sposób:

– mailowo:

– pisemnie na adres: 33-300 Nowy Sącz ,ul. Królowej Jadwigi 34

 1. Dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej, na podstawie art.6 ust.1 lit. c. RODO w związku z art.74 ust.2 ustawy z dnia 29 września 1994r o rachunkowości oraz w związku z art.26 ust.7 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych; dane osobowe mogą być również przetwarzane w celach kontaktowych z Administratorem, na podstawie art.6 ust.1 lit. a RODO, tj. odrębnej zgody.
 2. Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych: imię i nazwisko, dane adresowe, numer rachunku bankowego, inne dane zawarte w tytule wpłaty; dane osobowe zostały przekazane Administratorowi przez banki, z którymi Administrator zawarł umowy o świadczenie usług bankowych; pozostałe dane osobowe(m.in. adres email, telefon) przetwarzane będą na podstawie wyrażonej odrębnej
 3. Dane osobowe będą udostępnione upoważnionym pracownikom/współpracownikom Administratora, podmiotom powiązanym oraz podwykonawcom. Szczegółowa lista znajduje się w siedzibie.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lub w celu przetwarzania określonym przepisami prawa, obowiązkowe.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcy w państwie  trzecim lub organizacji międzynarodowej.
 6. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:
 • dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia,
 • ograniczenia przetwarzania
 • przenoszenia danych
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez pływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Podane w formularzu dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, w których są przetwarzane (ewentualnie konkretna data, okres, odwołanie do przepisu prawa, przepisy wewnętrzne).
 2. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym decyzjom(decyzje bez udziału człowieka),w tym dane nie będą podlegały profilowaniu.

 

 

 

Loading...

Podziel się

Udostępnij znajomym!

Shares